sobota 11. ledna 2014

Jak se uživit? Třeba v těch Zlonicích?

Když jsem přepisoval seznam všech sousedů městyse Zlonice, znovu mě napadlo, jak se proboha mohli ti sousedé ve Zlonicích uživit! Zatím jsem se pohyboval ve vodách venkovské genealogie, kde byla otázka obživy jasná. Sedlák žil z toho, co zasel, vypěstoval  a sklidil, nebo ze zvířat, která choval. Platilo čím víc polí, tím víc obživy a větší jistota. Doteď jsem žil v představě vytvořené ještě na hodinách dějepisu základní školy, že měšťané se měli mnohem lépe než venkovánci. Ale ve městech to muselo být jiné. Vezměme třeba ty Zlonice.

pátek 3. ledna 2014

Ach ta jména po chalupě

V kasejovické matrice narozených nebo spíše v indexu pro matriky narozených z období 1733 až 1874 jsem našel hezké poznamenání sestavovatele indexu, které dokazuje, že jména po chalupě netrápila jenom dnešní rodopisce, ale už lidi v 18. století. Tehdy ale z jiných důvodů.
Poniewacž w matrikách nalezl jsem, že niektere ditky swe pržimiení ne podle otcze ale podle gruntu neb pržezdívky poznamenana mají, protož dle nalezku takoweho takowé dítky i do te littery podle gruntu neb pržezdívky, i také do one littery podle pržímení wlastního /:jak dalecze jsem powiedom byl :/ je wtahl, ku pržíkladu: jsou w Pržedmirži narození Cžerwenkowi, a w matrikách psani jsou Palecžkowi. Ti a takowe w lit Č a P musejí se hledati a kdyby nikde podle sweho wlastního pržimiení nalezen nebyl, tehdy podle gruntowního jména od starodawna hledan býti musí w tej literže jak grunt se jmenowal.

Tehdejší zapisovatel se musel vypořádat s tím, kam v indexu zapsat děti, zvláště když věděl, že jde o jméno podle gruntu. Podle svého nejlepšího vědomí a vědomostí zapisoval uváděl děti pod obě písmena, což bylo pro jeho potřeby účelné a postačující, ale dnes to v některých případech spolehlivost indexu může snižovat. Zda si i sám zpracovatel byl jistý svým postupem, je sporné; svoji poznámku totiž "schoval" vzadu v matrice za zápisy nemanželských dětí a zápisy dětí bez uvedeného příjmení. Jeho pokračovatel pak navíc na další straně pokračoval zápisy písmene "S". Tam se poznámka najde jen náhodou.

čtvrtek 2. ledna 2014

Kniha městyse Zlonic pro zapsání všech panů sousedů v temž místě se nacházejících

Při zpracování historie rodiny Frostů ve Zlonicích jsem v fondu obce Zlonice (SOkA Kladno) našel i několikastránkový dokument s titulem

Kniha miestis Zlonic prozapsání všech panů sousedů v temž mistie se nachazejicí, založena leta panie 1794
Na třech stranách písař sepsal jména celkem 75 sousedů s jejich profesí.