sobota 17. srpna 2019

Punkta hlubockého panství

Když jsem bez nějakého zvláštního záměru listoval některými pozemkovými knihami v třeboňské aplikaci, náhodou jsem narazil i na gruntovní knihu hlubockého panství nově založenou v roce 1685. Panství už tehdy patřilo ke schwarzenberské doméně, které vznikala v jižních Čechách. Na prvních dvou stranách knihy byly pro budoucnost zachovány důvody, proč byla vlastně nová kniha zakládána. Co pro mě bylo zajímavější byla pravidla s názvem Puncta a milosti pro lidi poddané a k dobrému vysazené, která mimo jiné dobře zachycují stav na českých panstvích po skončení Třicetileté války.
Před námi vyvstávají obrazy vesnic s pustými grunty, které se vrchnost snaží za každou cenu osadit novými hospodáři, protože každé neobsazené hospodářství představovalo ztrátu. Pole pustla, peněžitá renta do vrchnostenské pokladny se neodváděla a hlavně chyběla síla na hospodaření na panské půdě. Vidíme ale i snahu vrchnosti regulovat a dohlížet na morálku poddaných a ekonomickými nástroji bojovat proti prostopášnosti, která mezi poddanými kvetla. Vždyť dva články ze sedmi zabývají se nemanželskými dětmi.