neděle 22. dubna 2018

Tomáš Vyklantický: Game over

V minulých dvou postech vylíčil jsem nejprve pohnutlivou stížnost Eleanory Vyklantické královskému prokurátorovi na svého muže Tomáše. Tím divoce roztočila kolesa úředního soukolí, která hrozila semlít Tomáše Vyklantického. Povzbuzována svou matkou, Tomášovou tchyní, vnukla úřadům myšlenku, že by se její manžel hodil za vojáka. 
V druhém pokračování jsme si mohli přečíst zprávu staršího svobodníka čáslavského kraje; ta působila trochu vyhýbavě, i když hlavním obviněním o slabém charakteru Tomáše Vyklantického musel dát za pravdu, snažil se podle mého soudu své dobrozdání vyvážit trochu i v Tomášův prospěch, když naznačil, že Tomášova preference korbele před tvrdou prací na gruntu pramení i z povahy jeho manželky a jeho tchyně.

Odpověď z Prahy na sebe nenechala dlouho čekat. Deset dní poté, co starší svobodník napsal svoje vyjádření, sepsali na úřadě královského prokurátora odpověď s pokyny, jak dál postupovat. 

Jeho Mti C. též král komory české rada a král. pan Pr[o]courator v království Českém (titul) ráčil sobě zprávu pod datum 12. Marty léta jdoucího stížnost Eleanory Vyklantické proti manželu jejímu Tomášovi Vyklantickému // od JMC a král staršího svobodníka kraje Čáslavského slovutného P. Karla Laurenze Čeňka // odeslanou přednésti dáti, a sic nedbalý, marnotratný a pohoršlivý život téhož Tomáše Vyklantického vyrozuměti, jakož i že jest grunt svůj v Arbelovicích za 300 f prodal vyrozuměti. A pročež nařizovati ráčí, aby předně on Pan starší se v tom informírovati dal, i sám ten grunt prohlédl, zdali snad příliš lacino, ke škodě ženě a dětem jeho odprodaný nejni, v kteréžto případlnosti by kupující, dotčený grunt buď navrátiti aneb sumu trhovou zlepšiti musil.


2. Z těch 300 f sumy trhové, bude on Pan Starší jeho Tomáše Vyklantického spravedlivě dluhy mocti vyplatiti a na to zprávu učiniti, co ještě hotových zůstává, aby od rozdělení jich nařízení učiněno býti mohlo.

3. Co se osoby Tomáše Vyklantického dotejče, poněvadž Pan Karel Vesecký starší v kraji Bechyňském české Recrout potřebuje, může se mi i tom corespondirovati, a jemu jeho do Recrout vydati.

Datum při JMC král. Úřadu fiscalnim v Praze 22. Marty 1706

Starší svobodník byl pověřen, aby prošetřil poslední transakci Tomáše, zda nebyla pro něj a pro jeho rodinu nevyhodná. Pokud by starší svobodník shledal, že hodnota gruntu byly vyšší, měl pravomoc si od nového vlastníka vyžádat doplatek do plné hodnoty usedlosti, případně prodej anulovat. 
Již zaplacená kupní cena, která byla u staršího v úschově, měla být použita přednostně pro vyplacení Tomášových věřitelů. Teprve o tom, co zbyde, učinil by královský prokurátor další opatření.
Konečně se řešilo Tomášovo vzetí na vojnu. Po zprávě staršího svobodníka se zdálo, že Tomáš unikne, protože kvóta pro rekruty byla v čáslavském kraji  již naplněna. Snad chtěl svobodník Čeněk Vyklantickému pomoci tím, že odvod odloží na příště, až bude potřeba dalších rekrutů. Jenže na to na finanční prokuratuře neslyšeli. Starší svobodník kraje čáslavského měl se spojit se svým protějškem v kraji bechyňském, který ještě "neměl splněno" a patrně by dalšího rekruta uvítal.

Tím se asi osud Tomáše Vyklantického naplnil. Zda byl skutečně odveden, nebo zda tentokrát vyvázl, ze složky zjistit nejde. 

Žádné komentáře:

Okomentovat